REDACCIÓ DE PLECS DE SERVEIS MUNICIPALS

Elaboració de plecs de prescripcions tècniques i administratives per a concursos de:

  • recollida de residus
  • neteja viària
  • neteja de platges
  • deixalleries
  • plantes de transferència
  • serveis jardineria

Assessorament i estudi de costos dels serveis

Control i seguiment dels serveis