31 de MARÇ DATA LÍMIT

20/02/2017

Tràmits amb l'administració a realitzar en el primer trimestre del 2017

El primer trimestre de l'any és el periode de presentació, a l'administració corresponent, d'una sèrie de documentació que recull la informació de la nostra activitat durant l'any 2016. La major part d'activitats industrials estan obligades a presentar-los, així com altres activitats comercials i similar.

AAG Consultoria Ambiental li ofereix l'assessorament en la realització de tots aquest tràmits per tal de donar compliment a la normativa vigent.

Per més informació, contacti amb nosaltres.

 

DARI - Declaració anual de residus industrials

Què és? La DARI ( DARIG per als gestors de residus ) és un document on es declaren les dades dels residus generats per un centre de producció durant un any.

Qui l'ha de presentar?  depèn de l'activitat de l'empresa (CCAE classificació catalana d'activitats econòmiques, equivalent a la CNAE, que és la classificació nacional). En termes generals, segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, estan obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació.

Termini de presentació : 31 de març 2017

 PGD - Pla de gestió de dissolvents

Què és? El PGD és un document on recullen les dades d'ús de dissolvents d'una activitat per tal de donar compliment als requisits del RD 117/2003. El pla va dirigit a:

  • Els establiments industrials que desenvolupen determinades activitats amb consum de dissolvents en el seu procés. 
  • Els establiments industrials o comercials que fan neteja en sec (tintoreries)

Qui l'ha de presentar? Totes aquelles activitats que desenvolupin alguna de les activitats incloses en l'Annex I del RD 117/2003 sempre que superin els llindars de consum de dissolvents estalberts en l'Annex II del mateix RD.

Termini de presentació : 31 de març 2017

 

PRTR-CAT - Registre d'emissions i transferència de contaminants

Que és ? és un document on es recullen les emissions contaminants a l'aigua, atmosfera, sòl, i transferència de residus, d'una activitat industrial durant l'any.

Qui l'ha de presentar? les activitats afectades pel registre E-PRTR ( Annex I Reial Decret 508/2007).  Des del 2016, els establiments PRTR que també estan afectats per la Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, poden donar compliment a l’article 22.1.i d’aquesta normativa a través d’una nova pantalla de l’aplicació PRTR-CAT.

Termini de presentació : 31 de març 2017 ( Declaració PRTR-CAT+ Comunicació resultats controls (art.22.1.i Llei 16/2002) de l’any 2016 )

 

DAE - Declaració anual d'envasos i residus d'envasos

Que és? És un document on els envasadors informen de la quantitat total d'envasos i productes envasats posats al mercat nacional durant l'any anterior, indicant aquells envasos que siguin reutilitzables.

Qui l'ha de presentar? tots aquells agents econòmics ( empreses ) que generen o posen al mercat envasos

Termini de presentació : 31 de març 2017