CANVIS EN EL CÀNON SOBRE ELS RESIDUS I ALTRES TAXES

10/04/2017

Novetats de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

L'aprovació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, modifica el cànon sobre els residus, entre d'altres canvis.

Aquesta llei va entrar en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC ( 30 de març de 2017 ).

Els canvis son:

 - Cànon sobre els residus

El capítol I de la llei, conté les modificacions efectuades amb relació al cànon sobre la disposició del rebuig dels residus ( Modificació de la Llei 8/2008 amb relació al cànon sobre la disposició del rebuig) en què hi destaca:

  • Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals i asimilables s'assoleixen gradualment, en el termini de quatre anys, d'acord amb la taula següent:

 

2. La reducció del tipus impositiu del cànon sobre la deposició dels residus de la construcció, que passarà de 3€ a 1,5€, fins a 31 de desembre de 2017.

 

- Taxes de l'ARC

Reducció del 60% de la quota referent a la supervisió de les fitxes d’acceptació, fulls de seguiment, fulls de seguiment itinerant i justificants de recepció de residus, quan es tramitin per mitjans electrònics. A més elimina la taxa per a la tramitació dels expedients de gestió d’un residu com a subproducte.