ESTALVIS ECONÒMICS I INCENTIUS DE LA CERTIFICACIÓ EMAS

01/05/2017

La certificació EMAS contempla incentius econòmics per a les empreses certificades.

La certificació EMAS, a més significar la millora del comportament ambiental de les organitzacions, inclou una sèrie d'incentius i bonificacions que us resumim a continuació:

 

REDUCCIONS EN EL CÀNON DE L'AIGUA

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Disposició Addicional Onzena.

1. En els usos industrials d'aigua corresponents a activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B, i en les seccions C, D i E de la CCAE-93, amb aplicació individualitzada del cànon de l'aigua, el tipus de gravamen general s'afecta d'un coeficient 0,90 per als subjectes passius que acreditin per a cada establiment una millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, determinada segons un sistema quantitatiu, referenciat en l'estàndard d'ús, o bé que acreditin l'eficiència o la millora d'aquesta segons un sistema qualitatiu basat en l'obtenció d'un sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS.

 

EXEMPCIÓ de l'obligació de constritució de garantia financera obligatòria de responsabilitat ambiental

L’article 28 de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental indica:

“Queden exempts de l’obligació de constituir una garantia financera obligatòria:

b) Els operadors d’activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000 d’euros que acreditin, mitjançant la presentació de certificats expedits per organismes independents, que estan adherits amb caràcter permanent i continuat, bé al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), bé al sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001:1996.”

 

BONIFICACIONS FISCALS A LES TAXES ESTABLERTES PER LA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en la subsecció 33: Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats.
Art.60. Modificació del capítol XIII del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

12.13-3. Exempcions i bonificacions

2. S’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes establertes per l’article 12.13-5 per a les activitats que disposin del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea (EMAS).

REDUCCIONS EN LA QUOTA DE SOL.LICITUD O RENOVACIÓ DEL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL

REDUCCIONS EN LA QUOTA DE SOL.LICITUD DE L'ETIQUETA ECOLÒGICA DE LA UE

Contacta amb nosaltres per rebre assessorament.