Llei de canvi climàtic

06/10/2017

El passat 28 de setembre es va aprovar la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic

LLEI 16/2017, D’1 D’AGOST, DEL CANVI CLIMÀTIC

El passat 28 de setembre es va aprovar la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. L’objectiu principal de la llei és la regulació de les mesures encaminades a la mitigació i la adaptació al canvi climàtic, la definició del model de governança de l’Administració pública amb relació al canvi climàtic i l’establiment d’impostos com instrument per actuar contra el canvi climàtic.

Aquesta Llei té com a finalitat reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la vulnerabilitat dels impactes del canvi climàtic, i afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos d’efecte hivernacle i eficient en l’ús dels recursos. Això es concreta, entre d’altres, amb uns instruments de seguiment d’emissions així com una definició d’objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

40% menys d’emissions el 2030:  La Llei estableix unes fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). L’objectiu de reducció és del 40% respecte l’any base per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050. 

El capítol III de la Llei, indica les polítiques sectorials per temàtiques, entre elles polítiques sobre l’Aigua, l’Energia, Residus, Indústria, serveis i comerç,... entre d’altres.

La Llei crea un fons de caràcter públic, el Fons Climàtic, que servirà, entre d’altres, per impulsar el foment de les renovables; descentralitzar xarxes i fomentar l’autoconsum elèctric, etc. 

Cal tenir present que aquesta Llei determinarà les bases per el desenvolupament de les properes normatives i regulacions sobre el canvi climàtic a Catalunya, i que marcaran la tendència a partir d’ara.

De manera resumida, podem destacar:

 

AVALUACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI DE PRODUCTES ( art.56 )

Els productes industrials finals ( Annex III de la Llei ) han d'incorporar una avaluació de la petjada de carboni visible en l'etiquetatge i l'embalatge ( CO2 equivalent / kg de producte.)

El Govern haurà d’establir les bases per a un sistema d’avaluació de la petjada de carboni dels materials per a la construcció i els productes industrials finals ( Annex III de la Llei ). D’aquesta manera, els consumidors podran decidir la seva adquisició coneixent les emissions associades a la seva producció i al seu transport. 

 

FISCALITAT AMBIENTAL: CREACIÓ D’IMPOSTOS AMBIENTALS

Té com objectiu gravar les actuacions que fan incrementar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i incentivar les actuacions que afavoreixen la reducció de les mateixes.

Per això es creen uns impostos ambientals, que cal afegir al impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, creat per la Llei 5/2017.

Es creen els següents impostos:

a) Impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni

b) Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.

El govern ha de presentar el projecte de llei de l’impost  sobre les activitats econòmiques que generen gasos d’efecte hivernacle , de manera que el Parlament pugui aprovar la llei corresponent i l’impost entri en vigor en el 2019.

 

Projecte de Llei de prevenció de residus i d’ús eficient dels recursos ( Disposició final octava)

En un termini de 2 anys, es presentarà un projecte de llei de prevenció dels residus i de ús eficient dels recursos, com LLei marc que reculli els canvis legislatius necessaris per avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero.

 

Jerarquia en la gestió de residus i economia circular

Aplicació de la següent jerarquia respecte les opcions de gestió de residus: la prevenció, la preparació per la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o qualsevol altres tipus de valorització y, finalment, l’eliminació.

La substitució de matèries primes per subproductes o materials procedents de la valorització de residus per afavorir la creació d’una economia circular.

 

Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria d’energia ( Disposició final sisena)

Inclou el desenvolupament d’un marc normatiu que afavoreixi l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.

 

Bonificacions fiscals per projectes ambientals ( art.20 )

Les empreses amb centres de treball a Catalunya amb més de 250 treballadors i que vulguin acollir-se a les ajudes, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica o d’innovació per una transició cap a una economia neutra en carboni establerts o gestionats per la generalitat han d’acreditar que disposen de:

  1. anàlisis de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
  2. l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del conjunt dels seus centres a Catalunya i les actuacions que porten a terme per la seva reducció.

 

Criteris de canvi substancial d’activitats

Activitats incloses en l’Annex I.1 de la Llei 20/2009, entre els criteris per sotmetre a intervenció administrativa les modificacions substancials de les activitats ja autoritzades, també s’haurà de tenir en compte les emissions de gasos d’efecte hivernacle, mesurades com a Tn equivalents de CO2.