Nou decret sobre la classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya

27/10/2017

El passat 17 d'octubre, es va aprovar el DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. Aquest Decret entra en vigor el 19 de gener de 2018.

L'objecte d'aquest Decret és la classificació i codificació dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya així com la determinació de les seves vies de gestió i per tant  deroga el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, i el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

El present Decret suposa una simplificació i millora en la regulació normativa catalana, en la mesura que adapta la normativa catalana a la normativa estatal i europea vigent.

També estableix el termini d’un any per desenvolupar una guia tècnica que detallarà les operacions de gestió admeses per a cada residu. Aquesta guia haurà de detallar les operacions de gestió admeses per a cada residu, en funció de les vies de gestió de valorització o eliminació que s'hi estableixin.

Aquesta norma, revisa la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i determina els que han de considerar-se com a perillosos. Alhora determina en quines condicions les operacions d’incineració o coincineració es consideren operacions de valorització, prioritzant-les sobre la disposició del rebuig.

La classificació i codificació dels residus s'ha de fer de conformitat amb la llista establerta al Llista Europea de Residus ( Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000 )

La gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya s’haurà de dur a terme d'acord amb les vies de gestió de valorització o d'eliminació previstes en l’annex del Decret. Aquest  recull un catàleg de residus amb les vies de tractament determinades per a cada residu.

Les vies de gestió es diferencien per operacions de valorització ( lletra D, substituint les antigues operacions V ) i operacions d’eliminació ( lletra R substituint les antigues operacions T ) seguint amb la nomenclatura europea.

 Decret 152/2017 sobre vies de classificació, codificació i gestió de residus a Catalunya

 AAG CONSULTORIA AMBIENTAL, especialista en la consultoria de la gestió de residus.