SISTEMA D'INCENTIUS DE PREVENCIÓ BONUS

23/04/2017

RD 231/2017, de 10 de març, que regula l'establiment d'un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

El 24 de març s'ha publicat el BOE el RD 231/2017, de 10 de març, que regula l'establiment d'un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Aquest Reial Decret deroga l'anterior RD 404/2010, de reducció de cotitzacions a partir de l'exercici 2017 (any de presentació 2018), de manera que , en l'exercici 2016 (any de presentació 2017) segueix vigent el RD 404/2010 l'ordre que el desenvolupa, excepte el període de presentació de sol·licituds de l'incentiu, que va del 15 d'abril al 31 de maig, la qual ja adopta els terminis establerts en el nou RD.

L'incentiu a què fa referència el Reial decret és un Bonus sobre les quotes satisfetes per contingències professionals en el període d'aplicació.

Es tracta d'un sistema d'incentius a favor d'empreses que han contribuit a reduir la sinistralitat laboral, amb inversions quantificables per prevenir els riscos laborals, i que hagin dut a terme actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals.

El RD fixa els requisits que les empreses han de complir per poder optar a la concessió per part de la Seguretat Social d'aquest incentiu, així com la quantia de l'import i el procés de sol·licitud.

Es pot sol·licitar el pagament del Bonus cada any, sobre la base de la baixa sinistralitat registrada i les inversions en prevenció realitzades en un període anterior a l'any de sol·licitud, al qual s'anomena "període d'observació", els quals poden comprendre fins a un màxim de 4 anys naturals.