Serveis

Ens comprometem a solucionar la correcta gestió mediambiental garantint-vos:

 •  ESTALVI DE RECURSOS
 • MINIMITZACIÓ DE RESIDUS I DEL SEU COST
 • TRANSICIÓ A L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
 • ACTUALITZACIÓ I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT
 • IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE CERTIFICACIONS
 • ESTANDARDS MÀXIMS DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL
 • SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT 
 • ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS DE CANVI I MILLORA CONTÍNUA

IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE CERTIFICACIONS. AUDITORIA

IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE CERTIFICACIONS. AUDITORIA

Les certificacions suposen per l'empresa beneficis de mercat i competitivitat, econòmics, de millora de la imatge de l'empresa i també de la seva situació reglamentària, transmetent confiança tant a clients, a proveïdors i al consumidor final.

 • Implantació i manteniment de sistemes de gestió integrats segons les normes:

  • Sistemes de gestió ambiental ISO 14001 

  • Sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001

  • EMAS

  • Sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals OHSAS 18001

  • Sistemes de gestió de l'energia ISO 50001

 • Auditoria dels sistemes

 • Integració dels sistemes de gestió

 • Formació al personal i sensibilització ambiental.

 • Formació en les bones pràctiques ambientals en l’empresa

 • Formació en prevenció de riscos laborals.

ESTALVI EN GESTIÓ DE RESIDUS

ESTALVI EN GESTIÓ DE RESIDUS

 • Minimització de residus en l’empresa i els seus costos
 • Correcta gestió de residus industrials líquids i sòlids
 • Alternatives responsables en la seva gestió
 • Economia circular i subproductes
 • Tramitacions en la gestió de residus
  • Declaració anual de residus ( DARI i DARIG )
  • Estudis de minimització de residus
  • Redacció d’informes periòdics: mensuals, anuals ( gestors de residus )
  • Caracteritzacions de residus 
  • Analítiques, codificació CER
  • Homologació de transportistes de residus
 • Detecció i tramitació de subvencions

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

CONSULTORIA TÈCNICA

CONSULTORIA TÈCNICA

 • Actualització i seguiment de la legislació aplicable a la seva activitat
 • Tramitacions i recursos davant l'administració en temes mediambientals
 • Organització i simplificació de tràmits i documents
 • DUCA
 • Registre d'emissions i transferència de contaminants ( PRTR – CAT )
 • Pla de gestió de dissolvents ( PGD )
 • Obertura de llibre de registre d'emissions. Coordinació de mesures d'emissions.
 • Informes preliminar del sòl (IPS)
 • Sòls contaminats. Caracterització de sòls.
 • Declaració anual d'envasos ( DAE ) i Plans de Prevenció de Residus d'Envasos ( PEP )

PROJECTES DE LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

PROJECTES DE LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

 • Projectes per a l'obtenció de ( PCAA )
  • Autorització ambiental
  • Llicència ambiental
  • Comunicació
 • Assessorament en controls inicials, controls periòdics, expedients DEI
 • Estudi i assessorament de la situació administrativa de les activitats i instal·lacions
 • Legalització d’instal·lacions industrials
 • Legalització de pous d’aigua.
 • Permisos i autoritzacions d’abocament d’aigües residuals. Caracterització i control d'aigües d'abocament.

LICITACIONS DE SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

LICITACIONS DE SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Redacció de memòries tècniques per a concursos públics de licitació de serveis de:

 • recollida de residus
 • neteja viària
 • neteja de platges
 • gestió de deixalleries
 • plantes de transferència
 • serveis de jardineria

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Totes les empreses estan obligades al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. D’aquesta manera oferim assessorament a les empreses a la implantació i manteniment del seu sistema de gestió preventiva.

 • Assessorament en la implantació del sistema de gestió preventiva més idoni a les seves característiques empresarials
 • Estudi de la situació administrativa de les activitats i instal·lacions
 • Assessorament legal: Actualització i seguiment de la legislació aplicable a la seva activitat
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Integració de la Prevenció dels Riscos Laborals al Sistema de Gestió de l’empresa
 • Implantació i manteniment de sistemes OHSAS 18001:2007 - dissenyem i desenvolupem  el sistema. Un cop avaluat per una entitat certificadora, obtindrà un certificat acreditat i reconegut internacionalment
 • Auditories internes sistema OHSAS 18001
 • Preparem el seu sistema de gestió a la propera aparició de la ISO 45001
 • Outsorurcing ISO. Externalitzem les tasques de Responsable del Sistema de Gestió OHSAS 18001
 • Formació en prevenció de riscos laborals ( seguretat, higiene, ergonomia, MMPP, etc. ) Ens adaptem a les necessitats del client.